Het team

Het team

Op de Alexander Roozendaalschool werkt een professioneel team samen aan onderwijs en ondersteuning voor elke leerling. Alle medewerkers zijn nauw betrokken bij de vormgeving van het onderwijs. Aan alle groepen in onze school zijn standaard een of twee leerkrachten verbonden. De groepen worden in meer of mindere mate tevens ondersteund door een onderwijsondersteuner.

Regiodirecteur alle locaties

Lieke RigterL.rigter@viertaal.nl

Locatiedirecteur locatie Amsterdam JTS

Ine van Vuureni.vanvuuren@viertaal.nl

Locatiedirecteur locatie Amsterdam JSS

Carla WieboschC.wiebosch@viertaal.nl

Locatiedirecteur locatie Purmerend en Almere

Erna BlomE.blom@viertaal.nl

Naast de directe begeleiding van de leerlingen in de klas, bestaat ons team uit de volgende disciplines:

Logopedist
De logopedisten begeleiden de leerlingen op het gebied van spraak, taal en communicatie. De begeleiding van de leerling kan bestaan uit onderzoek, groepslessen, individuele behandelingen (vooral bij de jongste leerlingen) en ondersteuning van de leerkracht bij het mondelinge taalonderwijs.

Gedragswetenschapper
De gedragswetenschapper ondersteunt de leerkracht bij de begeleiding van de leerlingen. Zij doet observaties, diagnostiek, ondersteunt verwijzing naar externe instanties en is mede verantwoordelijk voor het aanvragen van cluster 2 arrangementen. De inzet van een gedragswetenschapper bij de begeleiding van de leerling of het afnemen van psychologisch onderzoek wordt altijd vooraf met ouders besproken.

Intern Begeleider (IB-er)
De IB-er is een leerkracht met speciale taken en is verantwoordelijk voor de bijdrage aan de voorbereiding van het ondersteuningsbeleid, voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid op school en voor de begeleiding van leraren.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de ontwikkeling van het (bovenschools)beleid met betrekking tot leerlingenzorg en -ondersteuning. Daarnaast is de zorgcoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van het ondersteuningsbeleid, het coördineren van de zorgstructuur, het voorzitten van het multidisciplinair team (MDT) en het samenwerken met externe instanties.

Schoolmaatschappelijk deskundige
De schoolmaatschappelijk deskundige (SMD) is contactpersoon voor ouders wanneer het over opvoedingsproblematiek of over specifieke problemen van de kinderen in de thuissituatie gaat. Ouders van nieuwe leerlingen worden door de SMD uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De SMD kan ook ondersteunen bij praktische zaken zoals het jeugdsport- en cultuurfonds. Het contact kan ontstaan op initiatief van de school, maar ook op initiatief van de ouders zelf. Daarnaast is de SMD samen met een gedragskundige aandachtsfunctionaris van de Meldcode.

Locatiedirecteur
De vestigingen van de Alexander Roozendaalschool en de vestiging van de Professor Burgerschool worden aangestuurd door locatiedirecteuren. De locatiedirecteur van de Professor Burgerschool is tevens plaatsvervangend directeur VierTaal SO Amsterdam. De locatiedirecteur stuurt op locatie de medewerkers integraal aan en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbeleid en voor het bereiken van de onderwijsdoelen.

Regiodirecteur
De directeur van de Alexander Roozendaalschool is tevens directeur van de Professor Burgerschool (onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking) en van de Ambulante Dienst van beide scholen. De directeur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige processen en de ondersteuningsstructuur op de scholen. Samen met de locatiedirecteuren (MT) en de leden van het onderwijs- en het zorgteam (locatiedirecteuren, zorgcoördinatoren, coördinator logopedie en intern begeleiders) stelt de directeur de beleidsplannen voor het onderwijs op, onder andere in een jaarplan. Hierin is te lezen hoe de school het onderwijs organiseert, wat de inhoud is, hoe de zorg voor de leerlingen is ingericht en aan welke ontwikkeldoelen er jaarlijks wordt gewerkt.

Fysiotherapie
Bij de school is ook een fysiotherapeut betrokken. De fysiotherapeut werkt alleen op de Amsterdamse vestigingen. Tevens is er een fysiotherapeut aanwezig in Purmerend. In Almere is een ergotherapeut verbonden aan de school. Fysiotherapie wordt vanuit een zelfstandige praktijk verzorgd door de fysiotherapeut die al jaren aan de school verbonden is. Het initiatief om een leerling aan te melden voor fysiotherapie kan zowel vanuit ouders als vanuit school komen. Uiteraard gebeurt dit altijd in samenspraak; zowel de leerkracht als de ouders moeten de fysiotherapeutische behandeling ondersteunen. Het onderzoek en de behandelingen vinden plaats onder schooltijd. De fysiotherapeut declareert de behandelingen bij de zorgverzekeraar.

Schoolarts
De school werkt nauw samen met de schoolarts van de GGD. De schoolarts verzorgt op medisch gebied de kennismakingsonderzoeken, de periodieke onderzoeken en het eindonderzoek van de schoolverlaters. Bij deze onderzoeken worden ouders uitgenodigd om eventuele (medische) vragen te beantwoorden. De schoolarts ondersteunt en adviseert het multidisciplinair team en is betrokken bij verwijstrajecten naar andere zorginstellingen. Ouders zijn te allen tijde op de hoogte als een kind gezien wordt door de schoolarts of als de schoolarts betrokken wordt.