Missie en visie

Gelijke kansen door verschil te maken

ONZE MISSIE
De Alexander Roozendaalschool is een school waarin de unieke talenten van iedere leerling worden herkend en ontwikkeld in een stimulerende en veilige omgeving. Door goed te kijken naar de specifieke behoeften van iedere leerling en de vraag die de maatschappij aan hem of haar stelt, voorzien wij in een passend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen. Het team van de Alexander Roozendaalschool stelt zich ten doel leerlingen communicatief redzaam, weerbaar en zelfstandig te maken en hen voor te bereiden op een optimale deelname aan de samenleving.

VISIE
De school kenmerkt zich door een sterk schoolklimaat met een veilige, uitdagende, duidelijke, pedagogische en didactische leeromgeving. In de groepen wordt doelgericht, planmatig onderwijs op niveau aangeboden door vakkundige leerkrachten en ondersteuners met specifieke expertise op het gebied van taalontwikkeling. Met specifieke aandacht voor de volgende speerpunten streven wij naar kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen:

COMMUNICATIE EN PASSEND TAALAANBOD
Wij bieden leerlingen dagelijks een passend taalaanbod. Wij visualiseren taal in beeld, geschrift en gebaar, bieden taal systematisch en thematisch aan en lokken taal uit.
Door de intensieve samenwerking tussen de logopedist en de leerkracht wordt de logopedie geïntegreerd in het onderwijs. De logopedist ondersteunt het taalaanbod in de klas, maar behandelt ook leerlingen individueel of in kleine groepjes.

BETEKENISVOL LEREN
Voor onze leerlingen is het belangrijk dat leren betekenis heeft, het moet aansluiten bij hun eigen leefwereld. Door het doel van de les te koppelen aan de werkelijkheid en de herkenning van de kinderen, wordt het onderwijs betekenisvol.
Wij hechten waarde aan betekenisvolle uitstapjes met onze leerlingen die aansluiten bij het onderwijs en de leerdoelen in de klas. Wij laten leerlingen ervaringen opdoen door een rijke leeromgeving te bieden waarin ‘de wereld in de klas wordt gehaald’ en andersom.

21e EEUWSE VAARDIGHEDEN
VierTaal en de Alexander Roozendaalschool willen graag alle leerlingen klaar­stomen voor de 21e eeuw.
De Alexander Roozendaalschool traint de leraren om samen met de leerlingen te leren werken in de 21e eeuw. Het draait om: samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken en sociale vaardigheden.
En dat oefenen we natuurlijk ook met nieuwe gadgets op ICT gebied!
Op onze school hebben alle klassen computers en een digitaal school­bord.
Alle locaties van onze school zijn voorzien van iPads en Chromebooks die tijdens de lessen ingezet worden.
Ook hebben we verschillende gadgets om te programmeren in de school.
Deze digitale leermidde­len zijn ondersteunend voor ons onderwijs en leiden tot onderzoekend leren. De inzet van ICT en het oefenen van 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd in alle domeinen. Ook in de contacten met ouders en de omgeving werken we digitaal, door middel van ouderportaal Social Schools.

TALENTONTWIKKELING
Kunst, cultuur, muziek, ICT, techniek en bewegen zijn bij ons erg belangrijk!
Je leert op een andere manier denken, je kunt jezelf op een andere manier uiten en je leert samenwerken en in stapjes een proces uitdenken. Het is ook leuk om te kijken hoe anderen dat doen. We besteden specifiek aandacht aan bewegingsonderwijs, muziek, techniek, cultuureducatie en ICT -vaardigheden met hulp van speciaal opgeleide (vak)leerkrachten.

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Doordat onze leerlingen met TOS minder communiceren met leeftijdsgenoten, hebben ze minder mogelijkheden om ervaring op te doen met communicatie en sociaal gedrag en daar – als vanzelf – van te leren.
Zij worden hierin door ons team extra ondersteund door ze uit te dagen en vertrouwen te bieden.
De school besteedt daarom ook doelbewust en planmatig aandacht aan de sociaal ­emotionele ontwikkeling van iedere leerling, onder andere met behulp van het programma de Vreedzame school.

 

KERNWAARDEN

“Humaniteit”

Aansluitend op de kernwaarde van stichting VierTaal staat ook op de Alexander Roozendaalschool deze kernwaarde centraal. Wij baseren ons handelen op de menselijke maat vanuit openbaar onderwijs: toegankelijk onderwijs waarbij iedere leerling met een indicatie welkom is ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Onderliggende kernwaarden die verder als basis onder de missie en visie van de school liggen, zijn:

– Sfeer van geborgenheid, respect, aandacht en wederzijds vertrouwen

– Zelfstandigheid en samenwerking

– Communicatie en interactie

– Eigenheid, openheid en doelgerichtheid

Strategisch Instellingsplan

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. Het Strategisch Instellingsplan van VierTaal heeft een belangrijke functie in de gezamenlijke identiteit van de scholen en diensten die vallen onder de stichting.

Kijk op VierTaal.nl voor het Strategisch Instellingsplan