Missie en visie op onderwijs

MISSIE EN VISIE OP ONDERWIJS Alexander Roozendaalschool

Missie

Wij bieden kwalitatief goed en specialistisch onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar met communicatieve problemen in een veilige en uitdagende omgeving, waarin ieder kind zich optimaal kan ontplooien. Dit met als doel om tot een volwaardige participatie in de maatschappij te komen. Intensief bij ons op school als het moet en zo dicht mogelijk bij huis als dat kan. Onze slogan is:
“Gelijke kansen door verschil te maken”

Visie

Alles wat we doen is gericht op de toekomst van de leerling en altijd in verbinding met zijn omgeving. Dit lukt alleen wanneer er sprake is van een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen thuis/ouders, school/professional en de leerling. Bij ons op school halen we het beste uit de leerling en het onderwijs. Dat doen we door vakkundig te zijn, samen lef te tonen en te streven naar eigenaarschap.

Wij maken het verschil met ons onderwijs doordat het toekomstgericht, bewezen effectief en taalrijk is:

 • Naast het reguliere aanbod richten we ons specifiek op de communicatieve vaardigheden en redzaamheid van elke leerling. Er is sprake van een specialistisch integraal aanbod. Onze aanpak is bewezen effectief en gericht op de taalontwikkeling.
 • De wereld verandert en wij veranderen mee. Wij zorgen voor toekomstgericht onderwijs vanuit het 21e eeuws leren en dragen daardoor bij aan de toekomst van morgen en later.
 • We hebben hoge verwachtingen en vertrouwen in het kunnen van elke leerling en streven naar de hoogst haalbare ontwikkeling. Intensief aanbod als het moet, naar meer regulier als het kan.
 • Wij geven betekenisvol onderwijs. Dit betekent dat ons onderwijs aansluit bij de belevingswereld en onderwijsbehoeften van elke leerling.
 • We werken opbrengstgericht vanuit leerlijnen en gebruiken bewezen methoden als grootste bron van ons onderwijs. Zo wordt ons aanbod doelgericht, planmatig en passend bij elk niveau.

Wij maken het verschil voor onze leerlingen die met plezier naar school gaan, omdat hun welbevinden en ontwikkeling centraal staat:

 • Zij voelen zich veilig. Zij voelen zich gewaardeerd voor wie ze zijn en durven zich te uiten. We hebben aandacht voor het welbevinden van de leerlingen.
 • Zij zijn eigenaar van de eigen ontwikkeling. Ze weten van zichzelf waar ze goed in zijn en wat ze nog kunnen leren.
 • Ze weten hoe ze hun eigen talenten en die van anderen om hen heen in kunnen zetten. We stimuleren groeigericht denken, beter bekend als een “growth mindset”.

De professionals maken het verschil door te zorgen voor een veilige, mensgerichte, professionele en uitdagende omgeving voor zichzelf en de ander:

 • Ze kennen en ondersteunen de visie en missie van de school.
 • Ze werken professioneel, met collega’s en de ouders samen waarbij zij
  constant bijsturen op basis van de ontwikkeling van de leerling.
 • Ze zijn vakkundig op het gebied van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorendheid (SH) in relatie tot de communicatieve redzaamheid. Elke professional wordt hiertoe opgeleid. – Ze dragen bij aan het handelingsgericht werken. Dat betekent dat ouders en professionals samen kijken naar wat de leerling nodig heeft op basis van de resultaten (onderwijsbehoeften). Daarna stellen ze samen duidelijke doelen op en passen het aanbod aan.

De ouder(s)/verzorger(s) helpen om het verschil te maken door actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind:

 • Ze kennen en ondersteunen de visie en missie van de school.
 • Ouders/verzorgers zijn ervaringsdeskundige als opvoeder van hun kind. Zij delen hun ervaringen met de school wat ze belangrijk vinden voor de ontwikkeling en het welzijn van hun kind.
 • Ouders/verzorgers weten waar hun kind goed in is en wat hij/zij nog moet leren. Ze nemen regelmatig deel aan het gesprek over de ontwikkeling van het kind met de professionals van de school.

Volwaardige participatie

De Alexander Roozendaalschool is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal geeft leerlingen die slechthorend zijn of een TOS hebben een noodzakelijke basis mee zodat ze op latere leeftijd communicatief redzaam zijn en gelijkwaardige kunnen participeren in de maatschappij. Die volwaardige participatie is waar we het allemaal voor doen en daarom bewegen we steeds meer naar inclusief (en thuisnabij) onderwijs.

Bekijk de animatie voor de missie en ambitie van VierTaal