Logopedie

Logopedie

Alle leerlingen op de Alexander Roozendaalschool worden begeleid door een logopedist welke nauw betrokken is bij de groep. De logopedist combineert logopedische kennis op het gebied van taal, spraak, gehoor en communicatie met therapeutische en didactische vaardigheden. De logopedie is zoveel mogelijk geïntegreerd in en ondersteunend aan het onderwijs. Elke leerling wordt in groepsverband en/of individueel ondersteund bij het verbeteren van zijn/haar taalontwikkeling. De logopedische behandelingen zijn toegespitst op de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling.

Door de intensieve samenwerking tussen de logopedist en de leerkracht wordt de logopedie volledig geïntegreerd in het dagelijkse onderwijs. De logopedist ondersteunt het taalaanbod in de klas en tijdens individuele behandelingen.

Binnen ons onderwijs staan dagelijks de volgende onderdelen op taalgebied centraal en maken deel uit van alle lessen die gegeven worden:

  • articulatie
  • woordenschatuitbreiding
  • taalgebruik
  • taalbegrip
  • auditieve vaardigheden
  • zinsbouw
  • verhaalopbouw

 

Alle logopedisten, leerkrachten en onderwijsondersteuners die bij een leerling betrokken zijn, bieden leerlingen dagelijks een passend taalaanbod op individueel niveau.
Wij visualiseren taal in beeld, geschrift en gebaar, bieden taal systematisch en thematisch aan en we lokken taal uit. Op deze manier is er tijdens de gehele schooldag, bij alle activiteiten en lessen, extra aandacht voor de taalontwikkeling van elke leerling.

Logopedisten besteden ook extra aandacht aan bijvoorbeeld rekentaal. Dit zijn talige begrippen die veel voorkomen bij het leren tellen en rekenen zoals; eerste, laatste, meer, minder, erbij, eraf, ervoor, erna.
Ook wordt er extra hulp geboden bij het leren lezen en het begrijpen van geschreven taal. Er wordt gewerkt aan het gericht kunnen luisteren, een opdracht goed kunnen onthouden en de rode draad uit een verhaal kunnen halen.

Ouders worden betrokken bij het maken van het logopedisch handelingsplan van hun kind en mogen aangeven wat hun eigen hulpvraag is omtrent logopedie/de taalontwikkeling. Soms heeft een leerling zelf ook een duidelijke hulpvraag op logopedisch gebied. Indien mogelijk houdt de logopedist rekening met de hulpvraag van ouder en/of kind. Ouders kunnen altijd een afspraak maken om mee te kijken bij een logopediebehandeling van hun kind.