Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling

In onze visie staan de volgende speerpunten die beschrijven wat wij belangrijk vinden:
- communicatie en passend taalaanbod
- betekenisvol leren
- 21e eeuwse vaardigheden en toekomstgericht onderwijs
- talentontwikkeling
- sociaal emotionele ontwikkeling

Een uitgebreide omschrijving van deze speerpunten is terug te lezen bij de missie en visie van de school.

We doen al veel dingen goed, maar op dit moment maken wij als school een effectieve professionaliseringsslag op de onderstaande onderdelen.
Professionalisering is in het onderwijs van groot belang en ons motto is dan ook ‘Elke dag een beetje beter!’

‘EDI’
Daar waar het gaat om krachtige didactiek werken wij zoveel mogelijk met het Expliciet Directief Instructie model. EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.

‘Leren zichtbaar maken’
Door het lesgeven, het tussen- en het einddoel én het leren duidelijk visueel te maken, is de kans groter dat de leerlingen hun prestaties verbeteren. Leerlingen weten zo beter waar ze goed in zijn, wat ze nog moeten leren en worden eigenaar van hun eigen leerproces.

‘Professionele cultuur’
Vanuit een hoge motivatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid werken alle collega’s van de Alexander Roozendaalschool op een professionele manier samen. Er is aandacht voor ‘samen werken, samen leren’ door met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs, de resultaten en ook door elkaar te observeren. We geloven dat we veel van elkaar kunnen leren en dat iedereen kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft.

‘Ouderbetrokkenheid’
Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Wij werken graag samen op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wij richten ons de komende jaren op het uitwerken van de principes van Ouderbetrokkenheid 3.0 (de Vries) in de school, waarbij we zoveel mogelijk samenwerken op maat en gericht op het onderwijs van het kind. We voeren hiervoor startgesprekken, maken met ouders een communicatieplan op maat en starten het jaar met een nieuwjaarsreceptie waar de ontmoeting tussen ouders centraal staat.

’21e eeuws leren en toekomstgericht onderwijs’
Ons onderwijs moet onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. Binnen de school werken we aan vaardigheden die daar belangrijk voor zijn. Kritisch denken, reflecteren en problemen oplossen zijn hier voorbeelden van. Ook willen we de digitale vaardigheden verbeteren middels een nieuwe leerlijn Digitale Geletterdheid. We zetten voor het oefenen van deze vaardigheden onder andere steeds meer devices in zoals Chromebooks, iPads en robots.