Stichting VierTaal

VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking of voor slechthorend- of dove leerlingen.
Naast onderwijs biedt VierTaal toeleiding naar cluster 2 en ondersteuning in het
regulier onderwijs.

In Nederland zijn 4 cluster 2 instellingen: Koninklijke Auris, Koninklijke Kentalis, Vitus-Zuid en VierTaal.
Alle instellingen werken samen in de landelijke stichting Siméa.
Kennis en ervaring wordt gedeeld om het onderwijs aan cluster 2 leerlingen nog beter
te maken.

Wie krijgen begeleiding van VierTaal?

Heeft uw kind problemen met taal of communicatie of hoort uw kind slecht?
Dan kunt u uw kind aanmelden bij het aanmeldpunt: https://www.VierTaal.nl/aanmelden

Hier wordt gekeken welke hulp uw kind nodig heeft. Als uw kind niet zoveel hulp nodig heeft,
kan uw kind naar het regulier onderwijs en wordt begeleid door een ambulant begeleider
van VierTaal. Dit heet een licht- of medium arrangement.
Bij een medium arrangement is er meer begeleiding dan bij een licht arrangement.
Sommige leerlingen hebben veel hulp nodig en kunnen beter naar een school voor
speciaal onderwijs gaan.
Die school is helemaal afgestemd op leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve
beperking of voor slechthorend- of dove leerlingen.
Leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan, hebben een intensief arrangement.
In het speciaal onderwijs volgen de leerlingen hetzelfde onderwijs als op een reguliere school,
maar met extra hulp/begeleiding. Ze krijgen ook dezelfde diploma’s.

VierTaal vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen in het onderwijs.
Onze leerlingen hebben andere begeleiding nodig dan leerlingen in het regulier onderwijs.
Elke leerling krijgt bij VierTaal de begeleiding die hij of zij nodig heeft.
We houden rekening met verschillen zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen op een goede toekomst.