Schoolstandaard en (tussentijdse) uitstroom

Schoolstandaard en (tussentijdse) uitstroom

Op de Alexander Roozendaalschool is in het kader van de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken een schoolstandaard vastgesteld. Daarmee beschrijven we naar welke niveaus we met ons onderwijs toewerken. We onderscheiden leerroute 1 (VMBO-T/Havo), leerroute 2 (VMBO-BK/BB) en leerroute 3 (PRO).

De schoolstandaard is gebaseerd op de gemiddelde populatie en daarmee het aanbod van de school. Met deze schoolstandaard beschrijven wij naar welke niveaus wordt toegewerkt. We streven naar VMBO-basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg voor 75% van onze leerlingen. Wij noemen dit ook onze voldoende standaard (leerroute 2). Naast de voldoende standaard maken wij het onderscheid tussen de gevorderde standaard (VMBO-T, HAVO, VWO) en een minimumstandaard (PRO=Praktijk Onderwijs).

Voor alle leerlingen wordt een verwachte uitstroombestemming na groep 8 bepaald. Hierna wordt onderwijs en ondersteuning aan de leerlingen aangeboden die bij de leerroute van de verwachte uitstroombestemming past.

Hieronder kunt u onze schoolstandaard vinden:

De leerling wordt jaarlijks gevolgd en besproken tijdens de OPP-besprekingen waarbij gekeken wordt naar het functioneringsniveau ten opzichte van het onderwijsaanbod. Na groep 4 wordt de uitstroombestemming opnieuw vastgesteld. Uiteraard wordt er bij de keuze voor de leerroute 1, 2 of 3, naast het functioneringsniveau ook gekeken naar werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren en intelligentie profiel. Op basis van deze gegevens worden er keuzes gemaakt voor de desbetreffende leerroutes en deze kunnen gedurende de resterende schooljaren aangepast worden.

De resultaten die te behalen zijn met leerlingen zijn afhankelijk van de leeftijd waarmee de leerlingen op school instromen. Start een kind in de onderbouw, dan zijn de resultaten over het algemeen het meest gunstig. Dit in verband met de zogeheten ‘gevoelige’ taalperiode (de eerste zeven levensjaren) in combinatie met het tijdig kunnen bieden van speciale zorg.

Het streven is, waar mogelijk, leerlingen na een verblijf van enkele jaren op de Alexander Roozendaalschool, met of zonder ondersteuning van ambulante begeleiding, weer terug te plaatsen in het regulier basisonderwijs. De school heeft een relatief hoog percentage uitstroom naar regulier onderwijs, waarbij het accent op de doorstroom bij jonge kinderen ligt. Een op de vijf leerlingen stroomt tussentijds uit. Het kennis- en ontwikkelingsniveau van de tussentijdse schoolverlaters naar het reguliere onderwijs ligt dan op het groepsniveau van leeftijdsgenoten of één jaar lager.
Er zijn ook leerlingen die tussentijds naar andere vormen van (speciaal) onderwijs gaan. Bij deze leerlingen zijn de communicatiemoeilijkheden grotendeels opgelost, maar blijft de noodzaak van aangepast onderwijs vanuit een andere problematiek.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze resultaten en einduitstroom verwijzen wij naar de Schoolgids die u bij de downloads kunt vinden.