Meldcode

Meldcode

Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie die werkt met ouders en kinderen verplicht om bij zorg de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van VierTaal. Alle medewerkers zijn getraind op de signalering Huiselijk geweld en Kindermishandeling en krijgen jaarlijks een opfriscursus.

Wat is de meldcode?
De meldcode is een stappenplan, waarin wordt aangegeven hoe een professional moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. Deze vijf stappen zijn:

Stap 1: Het in kaart brengen van signalen
Stap 2: Advies vragen
Stap 3: Gesprek met de ouder
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg
Stap 5: Begeleiden naar hulp of melden bij Veilig Thuis

De meldcode is vooral bedoeld om signalen in kaart te brengen en deze in een zo vroeg mogelijk stadium samen met ouders te bespreken en waar nodig hen te motiveren in het accepteren van hulp. De school kan Veilig Thuis benaderen voor advies of voor een melding van de zorgen. Het is niet zo dat de school zelf vaststelt of er daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling.

Aandachtsfunctionaris
Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen dient naast de meldcode te beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/ kindermishandeling. Binnen de scholen zijn meerdere aandachtsfunctionarissen benoemd. Zij coördineren de stappen van de meldcode.

De aandachtsfunctionarissen van de Alexander Roozendaalschool zijn:
Claradien Scheltens (gedragskundige) c.scheltens@viertaal.nl
Kim Deutsch (schoolmaatschappelijk deskundige) k.deutsch@viertaal.nl
Aggie Beusen (schoolmaatschappelijk deskundige) a.beusen@viertaal.nl

Meer informatie over de meldcode

Wilt u extra informatie over de meldcode?
Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid.nl