Zorg in de school

Zorg in de school

Elke school voor speciaal onderwijs heeft een Multidisciplinair Team (MDT), dat onder verantwoordelijkheid van de directie werkt en dat de (onderwijs)ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend volgt. Het MDT is een commissie waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd zijn en dat binnen VierTaal adviserend en besluitvormend werkt.

Het team bestaat uit een voorzitter (zorgcoördinator), een gedragswetenschapper, een logopedist, een intern begeleider en de leerkracht. Ouders worden uitgenodigd om aan te sluiten bij het MDT. Op afroep sluit een schoolmaatschappelijk deskundige, de schoolarts of een externe deskundige aan. Het MDT werkt volgens de cyclus van Handelingsgericht Werken (HGW). Deze werkwijze gaat uit van de wisselwerking tussen kind, gezin en school. Ouders worden altijd uitgenodigd om aan te sluiten bij het MDT, wanneer het om hun kind gaat. Gezamenlijk wordt inzicht verkregen in wat goed gaat en wat beter kan, op school en thuis. Welke vragen er liggen om te onderzoeken en welke antwoorden direct verkregen kunnen worden in het gesprek. Aan de hand van deze vragen en antwoorden wordt in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften er zijn. Zo nodig kan een externe expert betrokken worden, kan er besloten worden tot een (zorg)verwijzing of wordt er gezamenlijk naar een andere passende onderwijsplek gezocht.
Ook kan er een MDT plaatsvinden wanneer een kind niet meer voldoet aan de stoorniscriteria voor een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Er zal dan samen met ouders bekeken worden wat de best passende plek is voor het kind, dit gaat dan vaak om uitstroomrichting regulier of speciaal basisonderwijs (SBO).

Als het gaat om de zorg, proberen we zo dicht mogelijk bij het kind te blijven. Zo lang als mogelijk werken we vanuit de basis in de klas, waarbij de leerkracht direct betrokken is. De leerkracht informeert ouders over de ontwikkeling van het kind, zoals is afgesproken in het kennismakingsgesprek. Wanneer het kind extra aandacht nodig heeft, krijgt het een extra aanbod in de klas. Indien blijkt dat het extra aanbod onvoldoende toereikend is, kan er een leerlingbespreking plaatsvinden op school. Hierover worden ouders altijd geïnformeerd. Mocht blijken dat het wenselijk is dat de gedragswetenschapper meekijkt en meedenkt, dan zal er een MDO (Multidisciplinair Overleg) georganiseerd worden, waarvoor ouders worden uitgenodigd. Vanuit het MDO kan de gedragswetenschapper een periode van observatie en/of onderzoek inzetten (diagnostiek). Indien blijkt dat er binnen het huidige aanbod in de school niet in de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voorzien, kan er samen met ouders worden besloten tot verwijzing naar externe zorg en in sommige gevallen gaan we op zoek naar een onderwijsplek die beter past bij het kind.

De handelingsgerichte werkwijze, zoals hierboven beschreven, hebben we in onderstaande piramide weergegeven. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk leerlingen te laten profiteren van het basisaanbod in de klas. Alleen wanneer nodig zal in samenwerking met ouders worden opgeschaald naar een hoger zorgniveau.

Meldcode

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van VierTaal.

Lees meer

Logopedie

Door de intensieve samenwerking tussen de logopedist en de leerkracht wordt de logopedie geïntegreerd in het onderwijs. De logopedist ondersteunt het taalaanbod in de klas, maar behandelt ook leerlingen individueel of in kleine groepjes.

Lees meer

Pestprotocol

Een pestprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt op school en welke stappen de school gaat zetten .

Klik hier voor het pestprotocol