Samen met ouders

Samen met ouders

Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Wij werken graag samen op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wij werken aan deze samenwerking vanuit de principes van ouderbetrokkenheid 3.0 (de Vries), waarbij we zoveel mogelijk samenwerken op maat en gericht op het onderwijs van het kind. We voeren hiervoor startgesprekken, maken met ouders een communicatieplan op maat en starten het jaar met een nieuwjaarsreceptie waar de ontmoeting tussen ouders centraal staat.

U bent welkom bij ons op school en stellen uw bijdrage aan ons onderwijs vanuit huis of het deelnemen aan diverse activiteiten binnen de school enorm op prijs.

Betrokkenheid ouders bij de ontwikkeling van hun kind
De leerkracht houdt u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in ieder geval op een aantal vaste momenten per jaar naar aanleiding van het opstellen en evalueren van de doelen zoals die worden vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind. Wij verwachten van ouders dat ze het OPP op school komen bespreken en ondertekenen.

Wij starten het schooljaar met een startgesprek, waarbij we graag nader kennis met elkaar maken, informatie uitwisselen en afstemmen wat we van elkaar mogen verwachten dit jaar. Ook maken de leerkrachten en ouders afspraken over de wijze van communiceren gedurende het schooljaar.
Verder vinden er twee keer per jaar voortgangsgesprekken plaats. Deze gesprekken over de ontwikkeling van uw kind vindt de school van groot belang en is voor de ouders verplicht.
Daarnaast zijn alle medewerkers ook altijd bereid om een afspraak voor een tussentijds gesprek te maken.

Informatie bij gescheiden ouders
Na een scheiding kunt u als ouders de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging van uw kind op verschillende manieren hebben geregeld. Mogelijk bent u beiden met het ouderlijk gezag belast en heeft u afspraken met elkaar gemaakt over de verdeling van de zorgtaken (co-ouderschap). Maar het kan ook zo zijn dat een van u met de dagelijkse zorg voor uw kind belast is. Ook kan het voorkomen dat u niet langer allebei met het ouderlijk gezag bent belast, maar dat het gezag bij een van u beiden berust. Naast de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn geregeld kan ook de wijze waarop het onderling contact plaatsvindt verschillen. Misschien onderhoudt u contact met elkaar over het onderwijs van uw kind, maar het kan ook zo zijn dat u geen contact meer met elkaar heeft of er met elkaar niet in slaagt te regelen hoe u elkaar op de hoogte houdt over hoe het met uw kind op school gaat. Omdat de school in de praktijk met al deze verschillende situaties te maken heeft, wordt een aantal regels gehanteerd om de informatievoorziening ten behoeve van gescheiden ouders goed te laten verlopen. Voor onze werkwijze is op de eerste plaats leidend hetgeen daarover wettelijk is vastgelegd (Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377c). Daarnaast spelen ook praktische overwegingen een rol, zoals bijvoorbeeld de beperkte hoeveelheid tijd waarin alle oudergesprekken moeten worden gevoerd. Tot slot laten wij ons, in specifieke situaties waarin dat aan de orde is, leiden door eventuele rechterlijke uitspraken omtrent ouderlijk gezag en omgangsrecht.

Mocht u tijdens de schoolperiode van uw kind scheiden, dan wordt u verzocht dat aan te geven bij de leerkracht van uw kind. De school (meestal directie of IB-er) neemt dan het initiatief om een afspraak met u te maken (samen of ieder apart) en in overleg het contact met de school en de informatievoorziening zo goed mogelijk te regelen.

De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen het meest mee is gediend als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt.

Bij downloads op deze website vindt u ons protocol informatieverstrekking gescheiden ouders. Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van uzelf wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouder kunt rekenen. Dan weet u als gescheiden ouder waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen.

Oudercontacten
Naast de OPP gesprekken zijn er verschillende contactmomenten. Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een algemene “nieuwjaarsreceptie”. Er zijn aparte ouderavonden voor groep zeven en acht, die gericht zijn op het vervolgonderwijs en de uitstroommogelijkheden.

Daarnaast zijn er verschillende manieren van contact. We stemmen de afspraken hierover af in een startgesprek aan het begin van het jaar tussen leerkracht, ouders en eventueel de leerling. We spreken in dit gesprek af hoe en wanneer we contact met elkaar hebben. Dit kan voor iedere ouder/leerkracht anders zijn en leggen we vast in een communicatieplan.

Soms organiseert de school ouderavonden over specifieke school gerelateerde onderwerpen (zoals een schoolreis, veiligheidsbeleid, schoolverlaten) of soms ook een thema (bv computergebruik). Verder organiseert de leerkracht soms koffieochtenden/theemiddagen voor ouders. De koffieochtenden / theemiddagen zijn vooral bedoeld om op een informele manier kennis te maken met de leerkracht, onderwijsondersteuner, andere ouders en leerlingen. Ook worden er kijkmiddagen georganiseerd, waarbij ouders iets bijzonders in de klas kunnen komen bekijken. Dit kan bijvoorbeeld bij een afsluiting van een thema. We organiseren maandelijks een oudercafé, waar ouders met elkaar in contact kunnen komen en in gesprek kunnen gaan over verschillende onderwerpen. Ook kunt u elke week een bijdrage leveren aan het maken van verteltassen die kinderen mee naar huis kunnen nemen om samen met hun ouders thuis boeken te lezen.

Huisbezoek
Het kan zijn dat het voor het kind of voor u als ouders fijn is als de leerkracht op huisbezoek komt. Dit wordt dan afgestemd en wordt alleen ingepland als het in het belang is van het kind en de samenwerking tussen ouders en school ten goede komt.

Ouderparticipatie
Ouders kunnen op diverse manieren meehelpen in de school. U kunt deelnemen aan specifieke binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten, zoals de schoolbibliotheek, festiviteiten binnen de school of meegaan met een schoolreis wanneer dit kan. Verder zijn ouders zeer welkom in de ouderraad of de deelmedezeggenschapsraad. De ouderraad is actief in Amsterdam, Almere en Purmerend. We organiseren maandelijks een oudercafé, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Ook worden er door ouders verteltassen gemaakt. Meer info hierover kunt u opvragen bij onze oudercoördinator: Mevrouw Chris Schutte (c.schutte@viertaal.nl).

Mening van ouders
Wij vinden de mening van ouders over onze school erg belangrijk. Daarom wordt er in het kader van ons kwaliteitsbeleid op verschillende momenten naar de mening van ouders gevraagd. Zo is er tweejaarlijks een tevredenheidsmeting via panelgesprekken. Op basis van de resultaten van deze gesprekken worden er verbeterplannen in de school in gang gezet. Ook wordt ouders bij de OPP-besprekingen gevraagd naar hun ideeën over de doelen en begeleiding van hun kind.